KUPIEC GORZOWSKI BOX 82
OS. STASZICA MYŚLIBORSKA 19
NAJTAŃSZE PRZESYŁKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE
Otwarte Kupiec: pon-pt 08:00-18:00; sobota 10:00-13:00
Otwarte Myśliborska: pon-pt 08:00-18:00; sobota 10:00-13:00
przesyłki kurierskie paczki4you
przesyłki krajowe i zagraniczne doręczenie paczki doręczenie w 24h
szybko tanio bezpiecznie kontakt email i sms o dostawie doręczenie paczki
regulamin

Regulamin Grupa Paczki4you

 • § 1. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług kurierskich w pośrednictwie przewozu przesyłek w obrocie krajowym i międzynarodowym przez Grupę Paczki4you.
 • 2. Grupa Paczki4you świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 • 3. Złożenie zlecenia oraz przekazanie przesyłki do transportu wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i dostosowaniu się do jego wytycznych przez Zleceniodawcę o czym świadczy własnoręczny podpis Klienta lub w przypadku zleceń internetowych akceptacja regulaminu.
 • § 2. Terminy i definicje
 • 1. Grupa Paczki4you, www.paczki4you.pl - P.H.U. VESPAVITA Justyna Wiśniewska ul.Witosa 50, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992773095 REGON 08115345, oraz BELEZA Paweł Jóźwiak ul. Myśliborska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992558528 REGON 81209398
 • 2. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 3. List Przewozowy, etykieta, naklejka nadawcza – dokument przewozowy, wystawiany na formularzu przewoźnika, zawierający informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przewozu wchodzącego w zakres usług transportowych.
 • 4. Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wydająca przesyłkę
 • 5. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odbierająca przesyłkę
 • 6. Klient, zleceniodawca – odpowiednio: Nadawca, Odbiorca lub inna osoba zlecająca Usługę
 • 7. Przesyłka – rzeczy przyjęte do wykonania usługi transportu od nadawcy do odbiorcy na podstawie listu przewozowego, etykiety, naklejki nadawczej.
 • 8. Usługi dodatkowe – czynności związane z usługą przyjętą do wykonania na zlecenie Zleceniodawcy, za którą Grupa Paczki4you pobiera dodatkową opłatę w wysokości określonej w cenniku.
 • 9. Zlecenie – zlecenie wykonania usług transportu, złożone zgodnie z regulaminem, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, tj. dokładne dane adresowe Nadawcy, dokładne dane adresowe Odbiorcy, określenie rzeczy, masy, liczby sztuk opakowań zbiorczych, wymiarów, sposobu opakowania i oznaczenia, inne wskazówki dotyczące postępowania z Przesyłką. Dokładne dane adresowe zawierać muszą: nazwę, adres z oznaczeniem ulicy, kodu pocztowego i miejscowości, dane osoby kontaktowej wraz z prawidłowym numerem telefonu.
 • 10. Przewoźnik, Podwykonawca - przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym, który zawarł umowę, na podstawie której świadczy Usługę Przewozu zlecaną przez Grupę Paczki4you na rzecz Odbiorcy na zamówienie Nadawcy.
 • 11. Pobranie, COD - usługa polegająca na pobraniu opłaty za towar w obrocie krajowym poprzez zlecenie jednej kwoty pobrania dla jednej Przesyłki.
 • 12. Cennik – oferta, która określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Grupy Paczki4you oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
 • 13. Zdarzenia losowe – okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.
 • 14. Broker kurierski – działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu usług pośredniczenia w transporcie przesyłek pomiędzy Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem.
 • § 3. Warunki świadczenia usług
 • 1. Grupa Paczki4you jest brokerem kurierskim której działalność polega na odpłatnym pośredniczeniu w usługach kurierskich. W związku z tym zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania poszczególnych czynności transportowych wybranym przez siebie przedsiębiorcą stale i zawodowo trudniącym się przewozem lub spedycją rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym. Uzależnione jest to od wagi, gabarytów i miejsca doręczenia przesyłki. Ponadto Grupa Paczki4you nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju opóźnienia, szkody, utratę bądź ubytek zawartości przedmiotów powstałe w czasie transportu przesyłek przez Przewoźnika oraz wynikające ze zdarzeń losowych.
 • 2. Grupa Paczki4you zastrzega iż nie przyjmuje do transportu na odpowiedzialność swoją oraz Przewoźnika następujących przedmiotów:

  - towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, elektronika, lustra, instrumenty muzyczne, inne towary delikatne)
  - pieniądze oraz wszelkiego rodzaju dokumenty płatnicze (karty, bony…), wyroby jubilerskie (w tym kamienie szlachetne), dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku czy rzadkości, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne – itp. rzeczy , dokumenty wartościowe
  - papierosy, tytoń, alkohol czy też wszelkiego rodzaju wyroby domowe na bazie alkoholu, narkotyki, środki odurzające, środki psychotropowe, leki
  - towary łatwo psujące się, żywność, artykuły spożywcze, środki chemiczne
  - materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję
  - żywe zwierzęta, rośliny
  - zwłoki, szczątki zwłok ludzkich czy zwierzęcych bądź ich organy
  - rzeczy które wymagają kontrolowania
  - oleje, smary, substancje płynne
  - rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych.
  - części samochodowe
  - wszelkiego rodzaju części mechaniczne
  - wszelkiego rodzaju towary w szklanych, ceramicznych lub kruchych opakowaniach
 • 3. Skorzystanie z usługi oferowanej przez Grupę Paczki4you oznacza, że Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin Przewoźnika, zawierający szczegółowe warunki wykonania usługi transportu. Każda przesyłka jest ubezpieczona w trakcie przewozu na warunkach określonych w regulaminach Przewoźników. Obowiązujące regulaminy dostępne są na stronach internetowych Przewoźników:

  - GLS Poland Sp. z o.o. https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
  - DPD https://www.dpd.com.pl/regulaminy
  - Pocztex http://www.pocztex.pl/
  - GEIS https://www.geis-group.cz/data/images/_orig/9/1789.pdf
  - DHL:

  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-rod.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-uslugi-zlecenia-telefoniczne.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-informacja-o-warunkach-ubezpieczenia-przesylek.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-connect-zasady-regulujace-przewoz-materialow-i-towarow-niebezpiecznych.pdf
  https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-connect-lista-krajow-przesylki-lq-liba.pdf

  - AMBRO EXPRESS

  https://ambroexpress.pl/
  https://ambroexpress.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Ambro-Express_08.04.2021.pdf
  https://ambroexpress.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-Ambro-Express_MEBEL_01.08.2020.pdf

  https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-28092021-4949.pdf
  https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-aplikacji-mobilnej-inpost-mobile-obowiazujacy-od-28092021-5079.pdf
  https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-28092021.pdf
 • 4. Klient odpowiada za przekazanie prawidłowych danych które zostaną umieszczone na liście przewozowym. Jako potwierdzenie powyższego Zleceniobiorca otrzymuje kopię listu przewozowego. Grupa Paczki4you nie jest odpowiedzialna za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem nieprawidłowych danych od Klienta. Zleceniodawca zwalnia z odpowiedzialności Grupę Paczki4you za ewentualne niedoręczenie lub opóźnienie w doręczeniu przesyłki, a także za ewentualną szkodę wynikłą z opóźnienia w doręczeniu takiej przesyłki w wyniku błędów nadawczych. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności danych znajdujących się na etykiecie adresowej i zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości w chwili nadania paczki.
 • 5. Przewoźnik ma prawo do zmagazynowania przesyłki, gdy dane na Liście Przewozowym są błędne za co naliczana jest opłata w wysokości 6,- brutto do momentu nieudanej drugiej próby doręczenia Paczki za każdy dzień kalendarzowy liczony od daty wystąpienia przeszkody w doręczeniu, spowodowanej przyczynami nieleżącymi po stronie Grupy Paczki4you.
 • 6. W przypadku gdy Klient zleca odbiór przesyłki z innego adresu niż adres punktów oddziałów stacjonarnych Grupy jest zobowiązany do podania rzeczywistej wagi, wymiarów oraz kształtu przesyłki drogą elektroniczną bądź pisemną. W przeciwnym razie Przewoźnik ma prawo naliczyć dopłatę za podanie niezgodnych wymiarów, nieregularności kształtów przesyłki, wagi z rzeczywistymi. Wówczas to Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za uregulowanie powyższych należności.
 • 7. Grupa Paczki4you może przyjąć do przemieszczenia i doręczenia Przesyłkę niespełniającą warunków tylko, jeżeli tak opakowana Przesyłka nie stanowi zagrożenia dla innych Przesyłek, osób lub mienia. W takim przypadku Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę mogącą z tego powodu wyniknąć, a także za ewentualne uszkodzenie lub ubytek zawartości Przesyłki w czasie jej przemieszczania oraz za opóźnienie w jej dostarczeniu spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia Przesyłki, które dokonywane będzie na koszt Klienta.
 • § 4. Usługi dodatkowe
 • Pobranie /Cash Service / COD - polega na pobraniu opłaty za towar wyłącznie w obrocie krajowym. Klient korzystający z usługi ma obowiązek podania poprawnej kwoty roszczenia od odbiorcy. Grupa Paczki4you nie odpowiada za błędy w COD wynikające z niepoprawnego złożenia przez Klienta zlecenia. Zwrot pobrania dokonywany jest na konto bankowe wskazane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia transportowego. Klient ma prawo do wyboru opcji dodatkowej:

  - zwrot pobrania standard – realizowany jest do 7 dni roboczych licząc po dacie doręczenia przesyłki, opłata zgodnie z cennikiem „przesyłek standard z pobraniem”
  - zwrot pobrania Express – realizowany jest do 24h licząc po dacie doręczenia przesyłki, obciążony jest dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • 10.00 Service – usługa doręczenia do godziny 10-tej – wykonywana w obrocie krajowym na wskazanym poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 10.00 następnego dnia roboczego po dniu jej odebrania, obciążona dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • 12.00 Service – usługa doręczenia do godziny 12-tej – wykonywana w obrocie krajowym na wskazanym poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy do godz. 10.00 następnego dnia roboczego po dniu jej odebrania, obciążona dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • Zlecenie odbioru - usługa doręczenia między osobami trzecimi – świadczona w obrocie krajowym oraz międzynarodowym, polegająca na przyjęciu Przesyłki od innej osoby niż osoba zlecająca Usługę i doręczeniu jej do wskazanego odbiorcy, obciążona dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • SaturdayService – usługa doręczenia w sobotę - wykonywana w obrocie krajowym na wskazanym poprzez kody pocztowe, obszarze Polski, polegająca na doręczeniu Przesyłki do Odbiorcy w sobotę, obciążona dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • Sprawdzenie zawartości –usługa sprawdzenia zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, realizowana na zasadach wyłącznie jednego Przewoźnika – tj. Pocztex, obciążona dodatkową opłatą zgodną z cennikiem Grupy Paczki4you
 • Dyspozycje – usługa wydania dyspozycji odnośnie przesyłki znajdującej się w oddziale doręczającym za co pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem – dotyczy to w szczególności: zmiany adresu doręczenia, zmiana kwoty pobrania, wydania trzeciej (lub więcej) próby doręczenia paczki.
 • Pakowanie – usługa pakowania przesyłek do transportu w oddziałach stacjonarnych Grupy Paczki4you, nie podlega ubezpieczeniu. Obciążona dodatkową opłatą wycenianą indywidualnie na podstawie zawartości, wielkości, wagi, ilości przedmiotów.
 • § 5. Realizacja Usług
 • Grupa Paczki4you świadczy swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej www.paczki4you.pl oraz bezpośrednio w swoich oddziałach stacjonarnych mieszczących się przy ul. Witosa 50, a także ul. Myśliborskiej 19 w Gorzowie Wlkp.

 • Zlecenia realizowane za pośrednictwem serwisu internetowego:
 • Przekazywane są na podstawie formularza elektronicznego. Zleceniodawca ma obowiązek przekazania poprawnych oraz zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji na temat przekazywanej do nadania przesyłki (w szczególności wagi, wymiarów, zawartości, wartości i kształtu przedmiotu) oraz pełnych danych adresowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, dokładny adres, poprawny numer telefonu) zarówno Odbiorcy jak i Nadawcy.
 • W przypadku niejasności Grupa Paczki4you zastrzega sobie prawo do kontaktu drogą e-mail ze Zleceniodawcą w celu dokonania korekty zamówienia. Grupa Paczki4you nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za opóźnienia w realizacji związane z błędnym złożeniem przez niego zlecenia transportowego, a także braku kontaktu ze Zleceniodawcą.
 • Czas realizacji odbioru uzależniony jest od chwili wpłynięcia poprawnie złożonego zlecenia oraz gabarytów przekazywanej przesyłki i tak ustala się:

  - dla paczek standardowych krajowych oraz międzynarodowych – realizacja następuje po opłaceniu transportu w kolejnym dniu roboczym przy założeniu, że zlecenie wpłynęło nie później niż do godziny 17:30 bieżącego dnia; w innym przypadku realizacja wydłuża się o kolejny dzień roboczy.
  - dla paczek niestandardowych, gabarytowych, paletowych - realizacja następuje po opłaceniu transportu w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przy założeniu, że zlecenie wpłynęło nie później niż do godziny 17:30 bieżącego dnia; w innym przypadku realizacja wydłuża się o kolejny dzień roboczy
 • Obowiązkiem Klienta jest zabezpieczenie przesyłki w taki sposób aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkody, utraty lub ubytku przesyłki w trakcie transportu. Grupa Paczki4you zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji bądź anulowania zlecenia w momencie, gdy przesyłka nie jest przygotowana do transportu lub Przewoźnik odmawia przyjęcia przesyłki ze względu na rażące naruszenie regulaminu (dotyczy m.in. przesyłek wykluczonych z transportu ). Opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości.
 • Za wszelkie niezgodności w zamówieniu odpowiada Zleceniodawca. W związku z tym wynikłe z tego tytułu opłaty naliczane przez Przewoźnika obciążają wyłącznie Klienta zlecającego dany transport.
 • Grupa Paczki4you zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, jeśli z przyczyn technicznych serwis dokona niepoprawnego przeliczenia transportu.
 • Klient ma prawo anulować zamówienie bez ponoszenia opłaty do momentu w którym nie otrzyma elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia z numerem listu przewozowego. Jeśli zlecenie zostanie przyjęte przez Przewoźnika anulowanie obciążone jest opłatą za tak zwany „pusty podjazd” naliczane według cennika Grupy Paczki4you.
 • Zlecenie zostaje przyjęte w chwili dopełnienia wszystkich czynności z tym związanych (o których mowa w powyższym punkcie). Jako potwierdzenie Klient otrzymuje drogą e-mail informację wraz z numerem Listu Przewozowego, wyborze Przewoźnika i możliwościach śledzenia przesyłki na jego stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do monitorowania losów przesyłki we własnym zakresie.
 • Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych Przelewy24, której operatorem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości.

  Szczegółowy mechanizm dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji określa regulamin operatora PayPro S.A. dostępny na stronie internetowej: www.przelewy24.pl
 • Zlecenia przekazywane bezpośrednio w oddziałach stacjonarnych Grupy Paczki4you:
 • Grupa Paczki4you nie jest odpowiedzialna za skutek błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem Zlecenia ustnie.
 • Zlecenia transportowe realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00 przy czym Grupa Paczki4you zastrzega sobie prawo do wydania przesyłek Przewoźnikowi w godzinach poprzedzających zamknięcie oddziału.
 • Jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klient otrzymuje kopię Listu Przewozowego. Zleceniodawca informowany jest także o wyborze Przewoźnika i możliwościach śledzenia przesyłki na jego stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do monitorowania losów przesyłki we własnym zakresie.
 • Zleceniodawca dostarczając przesyłkę w pełni zapakowaną oświadcza, iż spełnia ona wszelkie warunki dla bezpiecznego transportu i bierze na siebie ewentualną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku umyślnego bądź nieumyślnego działania osób trzecich. W tym także za szkody powstałe na innych przesyłkach w związku z nieprawidłowym opakowaniem przesyłki zawierającej np. oleje, płyny, kwasy, przedmioty o ostrych krawędziach. Zwalnia tym samym Grupę Paczki4you do odpowiedzialności za powyższe.
 • Grupa Paczki4you nie świadczy usług przewozu przesyłek. Za dostarczenie przesyłek odpowiada Przewoźnik, któremu powierzono zlecenie transportowe.

  Czas dostawy przesyłek uzależniony jest od wagi, gabarytów oraz miejsca doręczenia:

  - przesyłki standardowe do 30 kg - max 2 dni robocze od opłacenia zamówienia
  - przesyłki gabarytowe od 10 do 30 kg - max 2-3 dni robocze od opłacenia zamówienia
  - przesyłki dłużycowe do 30 kg - max 2-3 dni robocze od opłacenia zamówienia
  - przesyłki paletowe do 1000 kg- max 2-3 dni robocze od opłacenia zamówienia
  - przesyłki zagraniczne - czas dostawy uzależniony jest od kraju odbiorcy (szczegółowe informacje zawarte są w cenniku międzynarodowym).
 • Zwroty. Grupa Paczki4you nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki w przypadku:

  - błędnych danych umieszczonych na etykiecie adresowej,
  - niepełnych danych adresowych,
  - braku aktualnego, prawidłowego numeru kontaktowego do Odbiorcy, (w przypadku przesyłek międzynarodowych numer telefonu Odbiorcy musi być numerem zarejestrowanym w danym kraju ),
  - dwóch i kolejnych nieudanych prób doręczenia przesyłki odnotowanych w historii przesyłki,
  - odmowy przyjęcia przez Odbiorcę, odnotowanym w historii przesyłki,
  - paczek awizowanych i doręczonych do punktów Parcel Shop.
  - Opłatą za zwrot zgodnie z cennikiem obciążony jest Zleceniodawca.
 • § 6. REKLAMACJA
 • Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje należy składać drogą pocztową bądź osobiście na piśmie w oddziałach stacjonarnych Grupy Paczki4you uzależnionych od miejsca nadania przedmiotowej przesyłki nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od doręczenia przesyłki, ubytku bądź opóźnienia w transporcie.
 • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Paczki bez zastrzeżeń przez Odbiorcę lub gdy opakowanie nie nosi widocznych śladów uszkodzeń.
 • Reklamacja musi zawierać:

  - formularz reklamacyjny, zawierający oznaczenie firmy, danych, siedziby i adresu reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie, kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem (link do pobrania)
  - kopię listu przewozowego / etykiety / naklejki adresowej
  - kopię protokołu szkody sporządzonego przez kuriera z Odbiorcą w momencie dostarczenia, bądź nie później niż w ciągu 7 dni od doręczenia przedmiotowej przesyłki
  - dokumentację zdjęciową – uwzględniającą stan opakowania zewnętrznego, stan zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki
  - odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, paragon, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia)

 • W przypadku niepełnej dokumentacji reklamacyjnej bądź błędnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Klient ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od przedstawicieli Grupy Paczki4you. W innym wypadku skutkować będzie to anulowaniem procesu reklamacyjnego. Grupa Paczki4you nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za opóźnienia związane ze złożeniem przez niego reklamacji.
 • Każda prawidłowo wniesiona reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 30 dni roboczych. O decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji Grupa Paczki4you powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie o ile strony nie ustaliły inaczej.
 • Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia usług.
 • § 7. RODO
 • W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Paczki4you jest: P.H.U. VESPAVITA Justyna Wiśniewska ul.Witosa 50, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992773095 REGON 08115345, oraz BELEZA Paweł Jóźwiak ul. Myśliborska 19, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992558528 REGON 8120939.
 • Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 • Dane osobowe Zleceniodawców, Nadawców, Odbiorców oraz osób trzecich działających w ich imieniu przetwarzane są w celach realizacji usług świadczonych przez Grupę Paczki4you oraz jej podwykonawców. Grupa Paczki4you przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz dodatkowe dane umożliwiające weryfikację tożsamości.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • § 8. Postanowienia Końcowe
 • 1. Opłata za usługi ustalana jest według aktualnie obowiązujących cenników Grupy Paczki4you dostępnych na stronie internetowej oraz w oddziałach stacjonarnych. Płatna jest gotówką bądź kartą płatniczą w oddziałach Grupy oraz przelewem jeśli zlecenie realizowane jest poprzez stronę www.paczki4you.pl .
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Prawa pocztowego, Prawa przewozowego, Konwencji CMR i Kodeksu cywilnego.
 • 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r.
Copyrights © 2013-2020 by Paczki4you.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie strony: Inaton